UDRUŽENJE HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE PRAVA DJETETA "NAŠA DJECA"

UDRUŽENJE HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE PRAVA DJETETA "NAŠA DJECA"

Sa sjedištem u Sarajevu je humanitarna, dobrovoljna, multinacionalna, nevladina, nestranačka i neprofitabilna asocijacija dobrovoljno udruženih građana za zaštitu interesa i ostvarivanje prava djeteta u Bosni i Hercegovini.

OSNOVNI CILJ djelovanja Humanitarne organizacije "Naša djeca" je da različitim projektima doprinese procesima poštivanja i ostvarivanja dječijih prava kako bi se izbjegla diskriminacija djece, ostvarili najbolji interesi djeteta ostvarilo urodjeno pravo djeteta na život, te pravo djece da se njihov glas čuje, što su osnovni principi Konvencije o pravima djeteta na čemu Organizacija bazira svoje programsko djelovanje.

Udruženje je osnovano 1953. godine i neprekidno radi do danas.

HO "Naša djeca" se od 1993. intenzivno bavi problematikom ostvarivanja prava djeteta i uspješno realizira veliki broj programskih aktivnosti:

1. Promocija prava djeteta I UN Konvencije o pravima djeteta
2. Edukacija i participacija djece u promociji i zaštiti prava djece
3. Edukacija profesionalaca o pravima djeteta (općinskih službenika, socijalnih radnika, prosvjetnih radnika, odgajatelja, članova NVO, I dr.)
4. Štampanje priručnika I brošura o pravima djeteta
5. Analiza I praćenje provođenja dječijih prava
6. Organizovanje slobodnog vremena djece I mladih u Centru za prava djece “Naša djeca“ u Vogošći.
7. Podsticanje stvaralaštva kod djece I za djecu
8. Obilježavanje značajnih datuma vezanih za djecu I porodicu (Dječija nedjelja, Dan porodice, Dan Konvencije o pravima djeteta itd).

UDRUŽENJE HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE PRAVA DJETETA "NAŠA DJECA"

Behdžeta Mutevelića 73/I,
71000 Sarajevo – BiH

Tel: +387 33 657 012
Fax: +387 33 657 013
E-mail: n.djeca@bih.net.ba